سام (سازمان اجتماع‌ محور محلی) / CBO


سام مخفف سازمان اجتماع محور محلی به انگلیسی: CBO : (Community- Based Organization) است. سام ها تشکلی داوطلبانه، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و غیردولتی هستند که در چارچوب ماموریت ها ، مقررات و ضوابط مدیریت شهری با رعایت قوانین موضوعه شهری و کشور و در راستای ارتقای مدیریت شهری و کیفیت زندگی شهروندان در سطح محلات شهر تهران فعالیت می کنند. سازمان¬های اجتماع محور محلی(سام) در زمینه های گوناگون از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، حقوق معلولان و ... می تواند فعالیت کند و فعالیت های آن بر تلاش های داوطلبانه استوار است.

تفاوت سام و سمن


 • حوزه فعالیت سام در یک محدوده محلی است، اما سمن می تواند حوزه فعالیتی به وسعت کل جامعه بین الملل را داشته باشد.
 • پروانه فعالیت سمن موجودیت حقوقی بالاتری دارد و از امکاناتی مانند داشتن حساب حقوقی برخوردار است، اما اعتبارنامه فعالیت سام صرفا جهت رسمیت و شناسایی این تشکل وفق مقررات و قوانین است و امکان تعامل با نهادهای محلی را میسر میسازد.

مزایای تشکیل سازمان اجتماع محور


 • خلق یک قدرت جمعی به منظور بهبود شرایط در قالب یک ساختار
 • مسئولیت پذیری بیشتر فرد و اجتماع
 • ارتقای حس شادمانی و تعامل محله با مشارکت اعضای محله
 • تقویت مطلوب رفتارهای ضد اجتماعی
 • تشدید روابط انسانی
 • افزایش سرمایه اجتماعی

ویژگی ها و خصوصیات سازمان اجتماع محور


 • غیر انتفاعی
 • داوطلبانه
 • محلی عمل
 • خدمات گرا

فرآیند کار یک سازمان اجتماع محور عبارتند از


 • انتخاب محله
 • ورود به محله
 • درک موقعیت و تحلیل محله
 • شناسایی نیازهای محله با برگزاری جلسات و گردآوری خود مردم
 • تعیین و برنامه ریزی اهداف برای بهبود شرایط در محله
 • زمانی تلاش برای ایجاد سازمان های اجتماع محور محلی موثر خواهد بود که به ایجاد سرمایه ایجاد سرمایه اجتماعی بپردازد و شعار برای تغییر داشته باشد.

اهم موضوع فعالیت سازمان اجتماع محور


 • محیط زیست
 • سلامت
 • اجتماعی
 • فرهنگی هنری

اهم موضوع فعالیت سازمان اجتماع محور


 • مذهب و ایثار
 • حمل و نقل و ترافیک
 • خیریه
 • ایمنی و مدیریت بحران

اهم موضوع فعالیت سازمان اجتماع محور


 • آموزش و حقوق شهروندی
 • میراث فرهنگی و گردشگری
 • ورزش
 • کارآفرینی و توسعه اقتصادی

حوزه فعالیت سازمان اجتماع محور


 • یک تا 3 محله همجوار

نحوه فعالیت


 • داوطلبانه و غیرانتفاعی

شرایط اعضای هیئت موسس سام


 • داشتن حداقل 18 سال سن
 • تعداد نفرات حداقل 3 و حداکثر 7 نفر
 • سکونت در محوده فعالیت
 • دارا بودن تابعیت ایرانی

نحوه و شرایط اخذ مجوز


 • ثبت درخواست و ارسال مدارک شناسایی اعضای هیئت موسس در سامانه ستاد سمن های شهر تهران به آدرس: portal.tehranngo.ir
 • تکمیل فرم و تعیین اعضا ، موضوع فعالیت ، نام سام و محدوده فعالیت
 • دریافت اعتبارنامه فعالیت سام حداکثر یک ماه پس از ثبت درخواست
 • مجوز فعالیت سام با امضای رئیس ستاد سمن های شهر تهران و بخشدار مرکزی تهران صادر می شود.

محل قانونی تشکیل سام ها


 • تنها در مواد 21 و 22 آئین نامه تشکل های غیردولتی مصوب هیئت وزیران در سال 95 می باشد.

محدودیت ها


 • امکان عضویت یک فرد در بیش از 2 محله نیست اما در محدوده یک تا 3 محله همجوار محدودیتی در عضویت افراد در سام ها نیست.

تایید قوانین